1/8

Sheikh Khalifa Bridge Monument

Saadiyat Island, UAE